"jestli najdeš v životě cestu bez překážek, určitě nikam nevede" - Artur C. Clarke

Pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí v níže uvedeném rozsahu mi bylo uděleno dne 28.3.2018. Vzhledem k tomu, že jde o první udělení pověření v tomto rozsahu fyzické osobě v Pardubickém kraji, je to pro mě velmi zavazující a zároveň motivující. Domnívám se však, že tato činnost není jen o institucích ale především o lidech, a proto se budu snažit o naplnění mého poslání, čímž je:

1.  vést a podporovat pěstouny k naplňování přirozeným potřebám dětí, které nemohou vyrůstat ve vlastní biologické rodině

2. podporovat pěstouny v péči a výchově a pomáhat jim překonávat překážky, které se mohou v průběhu pěstounské péče vyskytnout.

Cílová skupina

  • dítě, které bylo svěřené do pěstounské péče
  • Pěstouni (včetně osob v evidenci a poručníků)

Službu poskytuji v rámci Pardubického kraje. Kapacita služby je 30 rodin.

Jsem si vědoma, že kvalitní pomoc a vysoká míra podpory pěstounů je zásadní pro zvládání každodenní pěstounské péče.

Rozsah pověření:

1. Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče (§ 48 odst. 2 písm. d) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí

2. Poskytování osobě pečující, s níž byla uzavřena dohoda o výkonu pěstounské péče, výchovnou a poradenskou péči při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče (§ 48 odst. 2 písm. f) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí

Vzdělání: 

Vyšší odborná škola sociální v Jihlavě a Metropolitní univerzita Praha obor Veřejná správa

Solutions focus - komplexní výcvik v poradenství a terapii zaměřené na řešení

Základní krizová intervence v kontextu sociálních služeb

Praxe: 

lektor "měkkých a tvrdých dovedností" v komerční pojišťovně

sociální pracovník v chráněném bydlení Sdružení Neratov, z.ú.

personální manažerka Sdružení Neratov, z.ú. se zaměřením na vytváření chráněných pracovních míst

sociální pracovník na oddělení sociálně-právní ochrany dětí

pověřená fyzická osoba k doprovázení pěstounských rodin


Cíle:

Uzavírat dohody o výkonu pěstounské péče, vykonávat dohled nad jejich plněním a zároveň pomáhat pěstounským rodinám, tak aby byl hájen zájem dítěte i pěstounů.

Zvyšovat rodičovské kompetence pěstounů prostřednictvím vzdělávání a poradenství.

Pomáhat prostřednictvím sociálního a dalšího odborného poradenství při zvládání výchovných problémů svěřených dětí.

Realizovat prezenční vzdělávací semináře pro pěstounské rodiny, které mají s Pověřenou osobou uzavřenu dohodu o výkonu pěstounské péče.

Vytváření témat pro domácí vzdělávání pěstounů, ať už formou e-learningu nebo pracovních listů.

Zprostředkovat respitní akce pro děti v pěstounské péči.

Zprostředkovat vzdělávací pobyty. 

Zprostředkovat psychologickou, terapeutickou nebo jinou odbornou pomoc.

Podporovat kontakt dítěte s jeho biologickou rodinou dle zájmu a potřeb dítěte (zajistit prostor pro setkání) - předním hlediskem činnosti Pověřené osoby je blaho a nejlepší zájem dítěte.


Zásady činnosti pověřené osoby:

Udělení pověření k výkonu SPOD jako fyzické osobě je pro mě velmi zavazující a zároveň motivující. Domnívám se však, že tato činnost není jen o institucích ale především o lidech, o partnerství mezi klientem a Pověřenou osobou nebo pracovníkem, o naslouchání a respektování názoru dítěte. Toto vše se daří plnit při uplatňování následujících zásad a přístupů:

a) Zásada nejlepšího zájmu dítěte; předním hlediskem činnosti Pověřené osoby je blaho a nejlepší zájem dítěte. Při výkladu pojmu zájem dítěte vychází Pověřená osoba z Obecného komentáře č. 14 Výboru pro práva dítěte při OSN. 

b) Zásada ochrany lidských práv a svobod; Pověřená osoba důsledně dodržuje lidská práva a svobody, zejména práva dětí včetně práva na soukromí, důstojnost a rodinný život.

c) Zásada respektu a nediskriminace; Pověřená osoba ctí různorodost, respektuje individuální potřeby jednotlivých dětí a rodin a prosazuje rovný přístup a příležitosti. Osoby z cílové skupiny jsou vnímány jako rovnocenní partneři při činnostech zajišťovaných Pověřenou osobou. Je respektována identita dítěte.

d) Zásada bezpečné péče; Pověřená osoba klade důraz na kvalitu péče, bezpečný a zdravý vývoj a stabilitu prostředí, v němž dítě vyrůstá; chrání děti před zneužíváním, zanedbáváním a týráním.

e) Zásada participace dítěte; při činnosti Pověřené osoby je vždy zjišťován názor dítěte, je mu přikládána váha a věnována patřičná pozornost. Dítě je přiměřeným způsobem informováno o všech záležitostech, které se ho týkají.

f) Zásada podpory identity dítěte a vztahu s přirozeným sociálním prostředím; Pověřená osoba respektuje a podporuje kontakt dítěte s vlastní rodinou a dalšími blízkými osobami a začleňování dítěte do přirozeného sociálního prostředí.

g) Zásada důvěrnosti; Pověřená osoba dodržuje zásady mlčenlivosti a ochrany osobních a citlivých údajů.

h) Zásada spolupráce; Pověřená osoba aktivně spolupracuje s dalšími pracovníky, organizacemi a orgány veřejné správy, které se podílejí na ochraně ohrožených dětí a práci s náhradními rodinami.

i) Zásada sdílení; Pověřená osoba rozvíjí odbornou sociální práci s náhradními rodinami a dobrou praxi, kterou sdílí s dalšími spolupracujícími subjekty.

Zásady činnosti Pověřené osoby se promítají do všech jejích vnitřních pravidel a pracovních postupů. 


Kliknutím na obrázek níže se dostanete na webové stránky Kraje pro rodinu