"jestli najdeš v životě cestu bez překážek, určitě nikam nevede" - Artur C. Clarke

Pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí v níže uvedeném rozsahu mi bylo uděleno dne 28.3.2018. Vzhledem k tomu, že jde o první udělení pověření v tomto rozsahu fyzické osobě v Pardubickém kraji, je to pro mě velmi zavazující a zároveň motivující. Domnívám se však, že tato činnost není jen o institucích ale především o lidech, a proto se budu snažit o naplnění mého poslání, čímž je:

1.  vést a podporovat pěstouny k naplňování přirozeným potřebám dětí, které nemohou vyrůstat ve vlastní biologické rodině

2. podporovat pěstouny v péči a výchově a pomáhat jim překonávat překážky, které se mohou v průběhu pěstounské péče vyskytnout.


Jsem si vědoma, že kvalitní pomoc a vysoká míra podpory pěstounů je zásadní pro zvládání každodenní pěstounské péče.


Rozsah pověření:

1. Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče (§ 48 odst. 2 písm. d) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí

2. Poskytování osobě pečující, s níž byla uzavřena dohoda o výkonu pěstounské péče, výchovnou a poradenskou péči při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče (§ 48 odst. 2 písm. f) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí

Vzdělání: 

Vyšší odborná škola sociální v Jihlavě a Metropolitní univerzita Praha obor Veřejná správa

Solutions focus - komplexní výcvik v poradenství a terapii zaměřené na řešení

Základní krizová intervence v kontextu sociálních služeb

Praxe: 

lektor "měkkých a tvrdých dovedností" v komerční pojišťovně

sociální pracovník v chráněném bydlení Sdružení Neratov, z.ú.

personální manažerka Sdružení Neratov, z.ú. se zaměřením na vytváření chráněných pracovních míst

sociální pracovník na oddělení sociálně-právní ochrany dětí

pověřená fyzická osoba k doprovázení pěstounských rodin

pracovník na lince důvěry krizového intervenčního centra


Cíle:

respektovat veškerá práva pěstounů a jejich individuální potřeby - Pověřená osoba ctí různorodost, respektuje individuální potřeby jednotlivých dětí a rodin a prosazuje rovný přístup a příležitosti. Osoby z cílové skupiny jsou vnímány jako rovnocenní partneři při činnostech zajišťovaných Pověřenou osobou.

respektovat práva dětí - při činnosti Pověřené osoby je vždy zjišťován názor dítěte, je mu přikládána váha a věnována patřičná pozornost. Dítě je přiměřeným způsobem informováno o všech záležitostech, které se ho týkají. 

přispívat k všestrannému rozvoji dětí - Pověřená osoba klade důraz na kvalitu péče, bezpečný a zdravý vývoj a stabilitu prostředí, v němž dítě vyrůstá; chrání děti před zneužíváním, zanedbáváním a týráním.

uzavírat dohody o výkonu pěstounské péče, vykonávat dohled nad jejich plněním

zvyšovat rodičovské kompetence pěstounů prostřednictvím vzdělávání a poradenství

realizovat vzdělávací semináře pro pěstounské rodiny, které mají s pověřenou osobou uzavřenou dohodu

zprostředkovat respitní pobyty pro děti v pěstounské péči

zprostředkovat vzdělávací pobyty

zprostředkovat psychologické, terapeutické nebo jinou odbornou pomoc

podporovat kontakt dítěte s jeho biologickou rodinou dle zájmu a potřeb dítěte (zajistit prostor pro setkání) - předním hlediskem činnosti Pověřené osoby je blaho a nejlepší zájem dítěte.


Kliknutím na obrázek níže se dostanete na webové stránky Kraje pro rodinu