"Jestli najdeš v životě cestu bez překážek, určitě nikam nevede." 

- Artur C. Clarke   


Vítejte na webových stránkách Bc. Gabriely Mikulecké!

Máte-li zájem o lektorování, terapie či poradenství, klikněte na odkaz níže:

https://www.terapiemikulecka.cz


Pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí v níže uvedeném rozsahu mi bylo uděleno 28.3.2018. Vzhledem k tomu, že jde o první udělení pověření v tomto rozsahu fyzické osobě v Pardubickém kraji, je to pro mě velmi zavazující a zároveň motivující. Domnívám se však, že tato činnost není jen o institucích ale především o lidech, a proto se budu snažit o naplnění mého poslání, čímž je:

 1. vést a podporovat pěstouny k naplňování přirozeným potřebám dětí, které nemohou vyrůstat ve vlastní biologické rodině
 2. podporovat pěstouny v péči a výchově a pomáhat jim překonávat překážky, které se mohou v průběhu pěstounské péče vyskytnout.

Jsem si vědoma, že kvalitní pomoc a vysoká míra podpory pěstounů je zásadní pro zvládání každodenní pěstounské péče.

Rozsah pověření:

 • Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče (§ 48 odst. 2 písm. d) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
 • Poskytování osobě pečující, s níž byla uzavřena dohoda o výkonu pěstounské péče, výchovnou a poradenskou péči při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče (§ 48 odst. 2 písm. f) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí


Vzdělání: 

 • Vyšší odborná škola sociální v Jihlavě a Metropolitní univerzita Praha obor Veřejná správa
 • Solutions focus - komplexní výcvik v poradenství a terapii zaměřené na řešení - probíhá
 • Základní krizová intervence v kontextu sociálních služeb

Praxe: 

 • lektor "měkkých a tvrdých dovedností" v komerční pojišťovně
 • sociální pracovník v chráněném bydlení Sdružení Neratov, z.ú.
 • personální manažerka Sdružení Neratov, z.ú. se zaměřením na vytváření chráněných pracovních míst
 • sociální pracovník na oddělení sociálně-právní ochrany dětí
 • pověřená fyzická osoba k doprovázení pěstounských rodin
 • pracovník na lince důvěry krizového intervenčního centra

Cíle:

 • respektovat veškerá práva pěstounů a jejich individuální potřeby - Pověřená osoba ctí různorodost, respektuje individuální potřeby jednotlivých dětí a rodin a prosazuje rovný přístup a příležitosti. Osoby z cílové skupiny jsou vnímány jako rovnocenní partneři při činnostech zajišťovaných Pověřenou osobou.
 • respektovat práva dětí - při činnosti Pověřené osoby je vždy zjišťován názor dítěte, je mu přikládána váha a věnována patřičná pozornost. Dítě je přiměřeným způsobem informováno o všech záležitostech, které se ho týkají. 
 • přispívat k všestrannému rozvoji dětí - Pověřená osoba klade důraz na kvalitu péče, bezpečný a zdravý vývoj a stabilitu prostředí, v němž dítě vyrůstá; chrání děti před zneužíváním, zanedbáváním a týráním.
 • uzavírat dohody o výkonu pěstounské péče, vykonávat dohled nad jejich plněním
 • zvyšovat rodičovské kompetence pěstounů prostřednictvím vzdělávání a poradenství
 • realizovat vzdělávací semináře pro pěstounské rodiny, které mají s pověřenou osobou uzavřenou dohodu
 • zprostředkovat respitní pobyty pro děti v pěstounské péči
 • zprostředkovat vzdělávací pobyty
 • zprostředkovat psychologické, terapeutické nebo jinou odbornou pomoc
 • podporovat kontakt dítěte s jeho biologickou rodinou dle zájmu a potřeb dítěte (zajistit prostor pro setkání) - předním hlediskem činnosti Pověřené osoby je blaho a nejlepší zájem dítěte.